Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  07.04.2021 23:07:02
Дата здійснення дії: 07.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "СпецГідроЕнергоМонтаж"
Код за ЄДРПОУ:  32814705
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж»

 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «СпецГідроЕнергоМонтаж»

Місцезнаходження товариства: 69121, Запорізька область, Дніпровський р-н, м. Запоріжжя, вулиця Товариська, буд. 58, кв. 65-А.

Шановні акціонери ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж»!

Повідомляємо Вас про те, що 19 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СпецГідроЕнергоМонтаж». (надалі – Товариство), за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 1-А, офіс, кабінет заступника директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися Реєстраційною комісією 19 квітня 2021 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів. При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представника акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що  видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-юридичної особи.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів) Товариства, відповідно до якого здійснюється персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів – 18 лютого 2021 року.

Згідно цього переліку акціонерів загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.02.2021 складає - 520 голосів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 13 квітня 2021 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Проект Порядку денного

чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт виконавчого органу за 2020 рік та оцінка його діяльності.
 4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
 6. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік.
 7. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.
 8. Про виплату дивідендів у 2021 році за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
 9. Обрання аудитора для підтвердження інформації в Звіті про корпоративне управління Товариства у складі річної інформації емітента цінних паперів.

10. Попереднє надання директору згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

11. Про внесення змін до статуту ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж» та затвердження його в новій редакції.

12. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства. Затвердження розміру винагороди директору Товариства, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з директором Товариства.

 

 

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Карєв Олексій Васильович.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення по 19 квітня 2021 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) у кабінеті заступника директора. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з документами – заступник директора Товариства Тимощук Ігор Андрійович.

В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Зміни розглядаються та вносяться Товариством не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. З іншими правами акціонерів щодо пропозицій акціонерів до порядку денного загальних зборів ви можете ознайомитися в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Якщо у акціонерів виникнуть запитання щодо питань порядку денного, Товариство до початку загальних зборів надасть письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж»  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: http://32814705.smida.gov.ua

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю буде здійснюватися у відповідності зі ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

За інформацією звертатися за телефоном: (061) 220-32-34.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

29118,4

20566,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3986,0

5128,9

Запаси

987,2

928,1

Сумарна дебіторська заборгованість

14629,3

3803,4

Гроші та їх еквіваленти

9504,1

10693,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21275,9

15271,5

Власний капітал

21782,3

15777,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

260,0

260,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

805,4

603,6

Поточні зобов’язання і забезпечення

6530,7

4184,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

18004,4

15179,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

520

520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

34623,73

29190,65

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор


(підпис)


О.В. Карєв

  

07.04.2021

Проекти рішень:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

   Запропоновано обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії: Голобородько Лілія Степанівна, головний бухгалтер.

Член Лічильної комісії: Мязіна Надія Вікторівна, помічник директора.

 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства

Запропоновано обрати:

Головою зборів – головного інженера Коваля Володимира Миколайовича.                         

Секретарем зборів – заступника директора Тимощука Ігоря Андрійовича

3. Звіт виконавчого органу за 2020 рік та оцінка його діяльності.

   Запропоновано затвердити Звіт  Директора Товариства за 2020 рік. Роботу виконавчого органу у звітному періоді - склад, структуру та діяльність (роботу) Директора визнано задовільною.

      4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Визначено, що основним напрямком діяльності товариства на 2021 рік залишається здійснення виробничої діяльності, пов’язаної з виконанням будівельно-монтажних робіт на гідротехнічних об’єктах, зокрема, Дніпровській ГЕС-1 та Дніпровській ГЕС-2.

   Запропоновано затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

   Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердити Фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

      6. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік.

   Запропоновано затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік.

      7. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.

   Запропоновано прибуток, отриманий Товариством у результаті фінансово-господарської діяльності у 2020 році у сумі – 18004,4 тис. грн., дані про який згідно вимог бухгалтерського обліку, наведені в Звіті про фінансові результати за 2020 рік (рядок 2350), віднести на збільшення нерозподіленого прибутку за минулі роки. Виділити із загальної суми 21275,9 тис.грн.  нерозподіленого прибутку на нарахування дивідендів суму 16000,0 тис. грн. Залишок чистого прибутку в розмірі 5275,9 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства, направити на  розвиток підприємства і фінансування діяльності.

      8. Про виплату дивідендів у 2021 році за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

   Спрямувати на виплату дивідендів суму 16000,0 тис. грн. (Шістнадцять мільйонів гривень 00 коп.) Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту іменну акцію ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж» за підсумками роботи Товариства у 2020 році у сумі 30769,23 грн.  Нарахувати суми дивідендів пропорційно долі учасників у Статутному капіталі. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 5 травня 2021р. Здійснити виплату дивідендів шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки акціонерів до 19 жовтня 2021р. Директору організувати повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштою простим листом та здійснити всі необхідні дії для виплати дивідендів акціонерам Товариства.  

9. Обрання аудитора для підтвердження інформації про корпоративне управління Товариства у складі річної інформації емітента цінних паперів.

   Запропоновано для підтвердження інформації в Звіті про корпоративне управління Товариства у складі річної інформації емітента цінних паперів обрати ТОВ «Аудиторська фірма «Контролінг» та укласти з ним договір про надання аудиторських послуг на суму, що не перевищує 8000,00 грн.

10. Попереднє надання директору згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Надати директору протягом одного року з дня проведення цих зборів попередню згоду на вчинення в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, за якими Товариство може виступати будь-якою стороною, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг становить понад 10% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що дорівнює 2911,84 тис. грн. та гранична сукупна вартість правочинів становить 1000000,00 тис. грн.

11. Про внесення змін до статуту ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж» та затвердження його в новій редакції.

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.

Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж» в новій редакції.

12. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства. Затвердження розміру винагороди директору Товариства, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з директором Товариства.

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства. Затвердити визначений в трудовому договорі (контракті) розмір винагороди директору Товариства. Уповноважити голову зборів від імені Товариства підписати контракт з директором Товариства.